Þ•$­,à 8á D n_ DÎ B ^V kµ 0! ER U˜ hî WYJm6¸ ï ú"('GoŽ¦ ¬ºÙß ó%ÿ% >_ekr'y¡0©Úìý 3?Vj&˜¿Ü&ù  *6<Sd{’¢ ¦°ÁÕçöú 59>DYb }‰§9¸=òe0–›Ÿ ³Ôè-K"eˆš¢»ÀÒ&ä *GO`fx—ž ¤±ºÀ%Æì#?_0z%«>Ñ J e o˜z9OMuZHnf·s6’?É[ oeÕ×VíAD † “Ÿ"¾#á!*'R V#b†¥(«!Ô*ö ! . 5 = ,E r 0{ ¬ à Û (û $!!8!$Z!&!¦!-Ä!&ò!#"'="e"z"‰"‘"±"È""Û"þ"###0#E#Z#j#'p# ˜#£#¨#¿# Ã# Í#Ø#î#÷# $!!$C$8W$;$mÌ$:%@%D%"`%ƒ%!™%»%Ã%Ø%(í%%&/<&l&€&"ˆ&«&³&Ê&;æ&"'('C' a'k' ˆ' ’'&Ÿ'Æ' Ë' Ø'æ'ï'ö'%ÿ'!%(G((`(#‰(­(=Ì(' )E2) x)Qƒ) Õ) à)(>vFVj?}0 g<yPH&_RA# x :Z s@[ TYB{k3ui9*'W;!4l~SE-8€K$LGM]N5fOzhJ=^qw.C|Qr6atdpbo,"12`%m\7UDX/e)nI +c --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) --use-libatasmart use atasmart library for disk monitoring instead of hddtemp daemon -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s>

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open connection to X11 server.Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Chip:ColorColor:ColorsCopyright(c) 2010-2013 jeanfi@gmail.comDetailsDisplay sensor in the Application Indicator menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Failed to retrieve NVIDIA information.Fan alertForeground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceInvalid JSON: %sInvalid content: %sKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANameName:No sensors detected.Options:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeS_ensor PreferencesSelect foreground colorSensorSensor InformationSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorPreferencesSensorsSensors logging intervalShowTemperature alertTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUbuntu Application IndicatorUnknownUpdate interval:ValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_About_Help_Preferences_Psensor_Quit_Showatasmart: sk_disk_open() failure: %s.building menus failed: %sgettimeofday failed.hddtemp: failed to open connection.hddtemp: failed to open socket.hddtemp: wrong string: %s.lmsensor: cannot get value of subfeature %s: %s.lmsensor: initialization failure: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: wrong feature type.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)seconds(s)Project-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2013-10-16 09:19+0200 PO-Revision-Date: 2013-05-01 09:48+0000 Last-Translator: tuxmaniack Language-Team: Latvian Language: lv MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2013-05-20 08:44+0000 X-Generator: Launchpad (build 16626) --sensor-log-file=CEĻŠ sensora žurnāla faila ceļš --sensor-log-interval=S iestata sensora žurnāla intervālu uz S (sekundēm) --use-libatasmart izmantot atasmart bibliotēku disku pārraudzībai hddtemp dēmona vietā -d, --debug=LĪMENIS iestatīt atkļūdošanas līmeni, vesels skaitlis starp 0 un 3 -d, --debug=LĪMENIS iestatīt atkļūdošanas līmeni, starp 0 un 3 -h, --help rādīt šo palīdzību un iziet -v, --version rādīt versijas informāciju un iziet -h, --help rādīt šo palīdzību un iziet -v, --version rādīt versijas informāciju un iziet -l, --log-file=CEĻŠ žurnalēšanas faila ceļš -n, --new-instance piespiest izveidot jaunu Psensor lietotni -p,--port=PORTS tīmekļa servera ports -w,--wdir=DIR mape ar tīmekļa servera lapām -u, --url=SAITE psensor-server adrese, piemērs: http://saimniekdatoravārds:3131%%s mājas lapa: <%s>

Lapa nav atrasta - dodieties uz galveno lapu

Servera apturēšana pieprasīta

Maks.Min.Psensor instance jau eksistē.AMD: nevar atrast ADL bibliotēku.AMD: nevar saņemt adapteru skaitu.AMD: neizdevās inicializēt ADL.AMD: trūkst ADL programmatūras saskarne.ParPar PsensorAktivizēt darbvirsmas paziņojumusTrauksmeFona necaurspīdība:Fons:Nevar atvērt savienojumu ar X11 server.Nevar atvērt žurnāla failu: %sNevar atvērt sensora žurnāla failu: %s.Mikroshēma:KrāsaKrāsa:KrāsasAutortiesības(c) 2010-2013 jeanfi@gmail.comDetaļasRādīt sensoru aplikāciju indikatora izvēlnēZīmēt sensora līkniRediģēt iestatījumusRediģēt sensoru iestatījumusAktivizēt Unity palaidēja skaitītājuAktivizēt izvēlniAktivizēt sensora žurnalēšanuAktivizēt atkļūdošanas režīmu.Aktivizē atkļūdošanas režīmu: %dNeizdevās savienoties ar: %sNeizdevās aktivizēt sensoru žurnalēšanu.Neizdevās izveidot tīmekļa serveri.Neizdevās ielādēt Psensor ikonu.Neizdevās saņemt NVIDIA informāciju.Ventilatora trauksmePriekšplāns:GrafiksHOME mainīgais nav iestatīts.HTTP pieprasījums: %sSlēpt loga apdariSlēpt logu pieteicoties sistēmāAugsts slieksnis:Id:SaskarneNederīgs JSON: %sNederīgs saturs: %sTurēt logu apakšāZems slieksnis:Maks.Mērījumu atjaunināšanas intervāls:MērījumiMin.Pārraudzības ilgums:N/PNosaukumsNosaukums:Sensori nav atklāti.Opcijas:Sensoru tabulas novietojums:IestatījumiPsensor - temperatūras pārraugsPsensor mājas lapaPsensor nav kompilēts ar attālināto sensoru atbalstu.Psensor ir GTK+ lietotne aparatūras sensoru pārraudzībaiPsensor ir GTK+ lietotne aparatūras sensoru pārraudzībai, ieskaitot temperatūras un ventilatoru ātrumus.IzietRPMZiņojiet kļūdas uz: %s. Atjaunot loga pozīciju un izmēruS_ensoru iestatījumiIzvēlieties priekšplāna krāsuSensorsSensora informācijaSensoru iestatījumiSensora žurnāla fails jau ir atvērts.Sensora žurnāla fails nav atvērts.Sensora žurnāls nav atvērts, nevar aizvērt.SensoraIestatījumiSensoriSensoru žurnalēšanas intervālsRādītTemperatūras trauksmeTemperatūras mērvienība:Mēģiniet `%s --help', lai iegūtu vairāk informācijas. Tips:Saite: http://localhost:%dUbuntu aplikāciju indikatorsNezināmsAtjaunināšanas intervāls:VērtībaWWW mape: %sTīmekļa serveris sākts uz porta: %dP_ar_Palīdzība_Iestatījumi_Psensor_Iziet_Rādītatasmart: sk_disk_open() atteice: %s.neizdevās izveidot izvēlnes: %sgettimeofday neizdevās.hddtemp: neizdevās atvērt savienojumu.hddtemp: neizdevās atvērt ligzdu.hddtemp: nepareiza virkne: %s.lmsensor: nevar iegūt vērtību no apakšīpašības %s: %s.lmsensor: inicializācijas kļūda: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create atteice: nepareis īpašības tips.minūte(s)psensor-server ir HTTP serveris aparatūras sensoru attālinātai pārraudzībai.sekunde(s)sekunde(s)