8DDB\^k0jEUh7*) *&5Q;&*BZyJ6: q |"'5 ;Ihn   #+17>E'Ckrz*%& DPg! 1E \&g%.( F%g 6F J T^p ,A%`  /4.T6-3/9L=e* / 3 G (h      " !"!69?D}Hwk&8C4;x!V$5PJOZ+^Fufm(Q1<UWo[ --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Fail to connect to: %s%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Failed to retrieve NVIDIA product name for GPU %d%s: Failed to retrieve measure of type %x for NVIDIA GPU %d%s: Failed to retrieve number of fans.%s: Invalid JSON: %s%s: Invalid content: %s%s: Unknown NVIDIA product name for GPU %d%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: sk_disk_open() failure: %s.%s: wrong string: %s.-10

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.ACPIAMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmApplication IndicatorBackground opacity:Background:BottomCPUCPU and memory usageCPU usageCannot get real path of %sCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.CelsiusChip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2016 jeanfi@gmail.comCurvesDetailsDiskDisplay sensor in the label (experimental)Display sensor in the list of sensorsDisplay sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnable support of ATI ADLEnable support of NVCtrl (NVidia)Enable support of gtop2Enable support of hddtemp daemonEnable support of libatasmartEnable support of lm-sensorsEnable support of udisks2Enables debug mode.Enables debug mode: %dFahrenheitFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to create the directory %s: %sFailed to create thread for monitoring sensorsFailed to load Psensor icon.Failed to load configuration file %s: %sFailed to load glade file %s: %sFailed to save configuration file %s.Fan speed alertForeground:GPU with proprietary driverGraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHard disk driveHideHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:Intel CPUInterfaceKeep window belowLaunch on session startupLeftLow threshold:MaxMax:Measure update interval:MeasuresMinMin:Monitoring duration:Motherboard, CPU and GPUN/ANVIDIA GPUNameName:No graphs enabledNo sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesProvidersPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been build with ATI ADL supportPsensor has not been build with AppIndicator supportPsensor has not been build with NVCtrl supportPsensor has not been build with Unity Launcher supportPsensor has not been build with gtop2 supportPsensor has not been build with libatasmart supportPsensor has not been build with udisks2 supportPsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:Select sensor colorSensorSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowSmooth curvesStartupTemperature alertTemperature unit:The changes are applied after the restart of psensor.TopTry `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... VIA CPUValueWWW directory: %sWeb server started on port: %dWebserver directory does not exist. _Help_Psensorfree memorygettimeofday failed.labelmemoryminute(s)psensorRightpsensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)translator-creditsProject-Id-Version: psensor 1.2.0 Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2017-01-22 15:41+0100 PO-Revision-Date: 2016-08-25 11:09+0200 Last-Translator: hawkeye116477 Language-Team: Polish Language: pl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --sensor-log-file=ŚCIEŻKA ustaw ŚCIEŻKĘ do pliku dziennika --sensor-log-interval=S ustaw częstość logowania czujników na S (sekund) -d, --debug=POZIOM ustaw poziom debugowania, liczba całkowita 0-3 -d, --debug=POZIOM ustaw poziom debugowania, liczbę całkowitą od 0 do 3 -h, --help wyświetl pomoc i wyjdź -v, --version wyświetl informacje o wersji i wyjdź -h, --help wyświetl pomoc i wyjdź -v, --version wyświetl informacje o wersji i wyjdź -l, --log-file=ŚCIEŻKA ustaw ŚCIEŻKĘ do pliku dziennika -n, --new-instance wymuś utworzenie nowej aplikacji Psensor -p,--port=PORT port serwera sieciowego -w,--wdir=KATALOG katalog zawierający strony serwera sieciowego -u, --url=URL adres URL serwera psensor, przykład: http://nazwahosta:3131%Strona internetowa %s: <%s> %s: Nie można uzyskać wartości podfunkcji %s: %s.%s: Nie można otworzyć połączenia do serwera X11.%s: Nie udało się połączyć: %s%s: Nie powiodło się uzyskanie informacji NVIDIA.%s: Nie powiodło się uzyskanie nazwy produktu NVIDIA dla GPU %d%s: Nie powiodło się uzyskanie pomiarów typu %x dla GPU NVIDIA %d%s: Nie powiodło się uzyskanie ilości wentylatorów.%s: Nieprawidłowy JSON: %s%s: Nieprawidłowa zawartość: %s%s: Nieznana nazwa produktu NVIDIA dla GPU %d%s: Błędny typ funkcji.%s: nie udało się otworzyć połączenie.%s: nie udało się otworzyć gniazdo.%s: nie powodzenie inicjalizacji: %s.%s: sk_disk_open() niepowodzenie: %s.%s: błędne wyrażenie: %s.-10

Strona nie znaleziona - Przejdź do strony głównej

Żądano zatrzymania serwera

MaxMinInstancja Psensor już istnieje.ACPIProcesor AMDAMD: nie można znaleźć biblioteki ADL.AMD: nie można uzyskać ilości kart.AMD: nie powiodła się inicjalizacja ADL.AMD: brakuje API ADL.O programieO programie PsensorAktywuj powiadomienia na pulpicieAlarmWskaźnik aplikacjiNieprzezroczystość tła:Tło:DółProcesorWykorzystanie pamięci i procesoraWykorzystanie procesoraNie można uzyskać prawdziwej ścieżki %sNie można otworzyć pliku dziennika: %sNie można otworzyć pliku dziennika czujnika: %s.CelsjuszChip:KolorKolor:KoloryCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com Licencja GPLv2: GNU GPL wersja 2 lub nowsza To jest wolne oprogramowanie: możesz je dowolnie modyfikować i rozpowszechniać. NIE MA GWARANCJI w zakresie dozwolonym przez prawo. Copyright(c) 2010-2016 jeanfi@gmail.comKrzyweSzczegółyDyskWyświetl czujnik w etykiecie (eksperymentalne)Wyświetl czujnik na liście czujnikówWyświetl czujnik w menuNarysuj krzywą czujnikaEdycja preferencjiEdycja preferencji czujnikówWłącz licznik Unity LauncherWłącz menuWłącz logowanie czujnikówWłącz obsługę ATI ADLWłącz obsługę NVCtrl (NVidia)Włącz obsługę gtop2Włącz obsługę demona hddtempWłącz obsługę libatasmartWłącz obsługę lm-sensorsWłącz obsługę udisks2Włącza tryb debugowania.Włącza tryb debugowania: %dFahrenheitNie powiodło się włączenie logowania czujników.Nie powiodło się utworzenie serwera sieciowego.Nie powiodło się utworzenie katalogu %s: %sNie powiodło się utworzenie wątku do monitorowania czujnikówNie powiodło się załadowanie ikony programu PsensorNie powiodło się załadowanie pliku konfiguracyjnego %s: %sNie powiodło się załadowanie pliku glade %s: %sNie powiodło się zapisanie pliku konfiguracyjnego %s.Alarm prędkości wentylatoraPierwszy plan:GPU z własnościowym sterownikiemWykresZmienna HOME nie jest ustawiona.Żądanie HTTP: %sDysk twardyUkryjUkryj dekorację oknaUkryj okno przy starcieWysoki próg:Id:Procesor IntelInterfejsUtrzymaj okno poniżejUruchom przy starcie sesjiLewoNiski próg:MaxMax:Częstość aktualizacji pomiarów:PomiaryMinMin:Czas trwania monitorowania:Płyta główna, procesor (CPU) i procesor graficzny (GPU)NiedostępneGPU NVIDIANazwaNazwa:Brak wykresówBrak czujników.Ilość kart AMD/ATI: %dIlość aktywnych kart AMD/ATI: %dOpcje:Pozycja tabeli czujników:PreferencjeDostawcyPsensor - kontroler temperaturyStrona internetowa programu PsensorPsensor nie został zbudowany z obsługą ATI ADLPsensor nie został zbudowany z obsługą wskaźnika aplikacji (AppIndicator)Psensor nie został zbudowany z obsługą NVCtrlPsensor nie został zbudowany z obsługą Unity LauncherPsensor nie został zbudowany z obsługą gtop2Psensor nie został zbudowany z obsługą libatasmart Psensor nie został zbudowany z obsługą udisks2Psensor nie został skompilowany z obsługą zdalnego czujnika.Psensor jest aplikacją GTK+ do monitorowania czujników sprzętowychPsensor jest aplikacją GTK+ do monitorowania czujników sprzętowych, w tym temperatury i prędkości wentylatorów.Zamknijobr./minZgłoś błędy do: %s Przywróć pozycję i rozmiar oknaWykonywany skrypt, gdy podniesiony jest alarm:Wybierz kolor czujnikaCzujnikPreferencje czujnikówPlik dziennika czujnika jest już otwarty.Plik dziennika czujnika nie otwarty.Plik dziennika czujnika nie otwarty, nie można zamknąć.CzujnikiCzęstość logowania czujników:PokażGładkie krzyweUruchamianieAlarm temperaturyJednostka temperatury:Zmiany zostaną zatwierdzone po restarcie programu psensorGóraSpróbuj `%s --help', aby uzyskać więcej informacji. Typ:Adres URL: http://localhost:%dNieznanyCzęstość aktualizacji:Użycie: %s [OPCJA]... Procesor VIAWartośćKatalog WWW: %sSerwer sieciowy uruchomiony pod portem: %dŚcieżka serwera sieciowego nie istnieje. Pomoc_Psensorwolna pamięćgettimeofday nie powiodło się.etykietapamięćminut(y)Prawopsensor-server jest serwerem HTTP do zdalnego monitorowania czujników sprzętowych.sekund(y)Contributions: hawkeye116477