t\ 8 D DO B ^ k6 0 E U ho   * ) *C n     J 6A x "'/ 5Cbh | 0 NZq&  &7Neu y%&LU p|9=e# ( ("Bem&&,>]cl J AVO-M}`s,:LP(oy2.6'e T@p  ++. No " ".EKQX`4`    %  -! =!#^!7!!%! !"# "1"B"^"~""""""%""######)#A#'a### ###H#F5$v|$ $$%%%=<%z%%(%'%9%&6&&]&c&{&*&&&&&&' ')'H'N''W' 'U' 'z'[sk>]8b:; Ncm?d4IC`j /<t3M@RJ0#OKng=!.qQES)aG6BiXA7+pP^($De%59VWT1,LrYHh*2l"'_ \Z -&foF U --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: wrong string: %s.

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Chip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Display sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Foreground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:SensorSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowTemperature alertTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... ValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensorgettimeofday failed.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)translator-creditsProject-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2017-01-22 15:41+0100 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:25+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Dutch Language: nl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) --sensor-log-file=PATH stel het sensorlogboekbestand in op PATH --sensor-log-interval=S stel de tussenpoze voor het sensorlogboek in op S (seconden) -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -h, --help toon deze hulptekst en sluit af -v, --version toon versie-infomatie en sluit af -h, --help toon deze hulpinformatie en sluit af -v, --version toon versie-informatie en sluit af -l, --log-file=PATH stel het logboekbestand in op PATH -n, --new-instance forceer het aanmaken van een nieuwe Psensor-toepassing -p,--port=PORT webserverpoort -w,--wdir=DIR map die webserverpagina's bevat -u, --url=URL het webadres van de psensor-server, voorbeeld: http://hostname:3131%Webpagina van %s: <%s> %s: kan waarde van subfunctie %s niet bepalen: %s.%s: Kan verbinding met X11-server niet openen.%s: Kon Nvidia-informatie niet ophalen.%s: verkeerd functietype.%s: kon verbinding niet openen.%s: kon contactpunt niet openen.%s: opstartfout: %s.%s: verkeerde tekenreeks: %s.

Pagina niet gevonden - ga naar Hoofdpagina

Stilzetting van server verzocht

MaxMinEr bestaat reeds een instantie van Psensor.AMD: kan ADL-bibliotheekbestand niet vindenAMD: kan het aantal videokaarten niet bepalen.AMD: kon ADL niet initialiseren.AMD: ontbrekende ADL's API.OverOver PsensorBureaubladmeldingen inschakelenAlarmOndoorzichtigheid van achtergrond:Achtergrond:Kan logboekbestand niet openen: %sKan logboekbestand van sensor niet openen: %s.Chip:KleurKleur:KleurenAuteursrecht (C) %s jeanfi@gmail.com Licentie GPLv2: GNU GPL versie 2 of nieuwer Dit is vrije programmatuur: u mag hem wijzigen en doorgeven. Er zit geen garantie op, voor zover de wet dat toestaat. Sensor tonen in het menu van de ToepassingsindicatorSensor-curve tekenenVoorkeuren bewerkenSensorvoorkeuren bewerkenTeller voor Unity-starter inschakelenMenu inschakelenLogboeken bijhouden inschakelen voor sensorenSchakelt foutopsporingsmodus in.Schakelt foutopsporingsmodus in: %dKon logboeken bijhouden niet inschakelen voor sensoren.Kon geen webserver maken.Kon pictogram van Psensor niet laden.Voorgrond:GrafiekVariabele voor HOME niet ingesteld.HTTP-verzoek: %sVensteromlijsting verbergenVenster bij opstarten verbergenDrempel voor hoog:Id:BedieningsschilHoud venster eronderDrempel voor laag:MaxTussenpoze voor bijwerken van meting:MetingenMinDuur van bewaking:N.v.t.NaamNaam:Geen sensoren bespeurd.Aantal AMD/ATI-videokaarten: %dAantal actieve AMD/ATI-videokaarten: %dOpties:Positie van sensorentabel:VoorkeurenPsensor - TemperatuurbewakerThuispagina van PsensorPsensor os niet gecompileerd met ondersteuning voor sensoren op afstand.Psensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensorenPsensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensoren, inclusief temperaturen en ventilatorsnelheden.AfsluitenRPMMeld fouten aan: %s Vensterpositie en -grootte herstellenScript dat wordt uitgevoerd wanneer er een alarm plaatsvindt:SensorSensorvoorkeurenLogboekbestand van sensor is al geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend, kan niet sluiten.SensorenTussenpoze voor bijhouden van logboeken voor sensoren:TonenTemperatuurwaarschuwingTemperatuureenheid:Probeer '%s --help' voor meer informatie. Soort:URL: http://localhost:%dOnbekendTussenpoze voor bijwerken:Gebruik: %s [OPTIE]... WaardeWWW-map: %sWebserver gestart op poort: %d_Hulp_Psensorgettimeofday (tijdbepaling) is mislukt.minu(u)t(en)psensor-server is een HTTP-server voor het bewaken van apparatuursensoren op afstand.seconde(n)Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi Pjotr12345 https://launchpad.net/~computertip