Þ•ƒ4³L 8 DR D— BÜ ^ k~ 0ê E Ua h·  "*6)a*‹¶Îí(>JA6Œ à Î"Ùü'#Kj‚ ˆ–µ»Ñ åñøü 6>DJQX]xŠ›³ ÑÝô &*Qn ‹—´ÅÜó  -GL[_x…š ž©®´É%è 2>\9m=§eåKPT h(‰²¹Ìê"'/INVhz&~¥«ÄÌÝôü39B W aJo ºÄ¢×9zO´ZH_f¨s6ƒ?º[úoVÆÈ7Þ,+Co#Ž²!Ñó VAg © ¶Âá"é# !0*R} #±ºÑçíó!÷* D L Y ` h p 0v § ¾ Ö (ö !!3!$U!&z! ¡!-­!&Û!#"&"5"="]"t""‡"ª"¼" À"Ê"Ó"è" ##!#''# O#Z#_#v# z# …# #š#°##Ì#ð#ù# $!#$E$8Y$;’$mÎ$<%B%F%"b%/…%µ%½%(Ò%%û%/!&Q&#Y&}& …&&§&Ã&;Ë&' ' ('2'O'l' t' ~'&‹' ²'¿'È' á'ì'Qô' F(yQ(1 [;_+=?d&rRP‚{gJIO"Z #.h(H^3|0]lWG!7<~4be)cMX:wuB}jE o*LxmYvAFUƒ`\ts@qaD,C V %kfnzSQ6pi$9'>yT28N€ -5K/ --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: wrong string: %s.-1

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmApplication IndicatorBackground opacity:Background:BottomCPUCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.CelsiusChip:ColorColor:ColorsDiskDisplay sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFahrenheitFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Foreground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:Intel CPUInterfaceKeep window belowLaunch on session startupLeftLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANVIDIA GPUNameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:SensorSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowStartupTemperature alertTemperature unit:TopTry `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... VIA CPUValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensorgettimeofday failed.minute(s)psensorRightpsensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)translator-creditsProject-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2017-01-22 15:41+0100 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:26+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Latvian Language: lv MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) --sensor-log-file=CEĻŠ sensora žurnāla faila ceļš --sensor-log-interval=S iestata sensora žurnāla intervālu uz S (sekundēm) -d, --debug=LĪMENIS iestatīt atkļūdošanas līmeni, vesels skaitlis starp 0 un 3 -d, --debug=LĪMENIS iestatīt atkļūdošanas līmeni, starp 0 un 3 -h, --help rādīt šo palīdzību un iziet -v, --version rādīt versijas informāciju un iziet -h, --help rādīt šo palīdzību un iziet -v, --version rādīt versijas informāciju un iziet -l, --log-file=CEĻŠ žurnalēšanas faila ceļš -n, --new-instance piespiest izveidot jaunu Psensor lietotni -p,--port=PORTS tīmekļa servera ports -w,--wdir=DIR mape ar tīmekļa servera lapām -u, --url=SAITE psensor-server adrese, piemērs: http://saimniekdatoravārds:3131%%s mājas lapa: <%s> %s: nevar iegūt vērtību no apakšīpašības %s: %s.%s: Nevar atvērt savienojumu ar X11 server.%s: Neizdevās saņemt NVIDIA informāciju.%s: nepareis īpašības tips.%s: neizdevās atvērt savienojumu.%s: neizdevās atvērt ligzdu.%s: inicializācijas kļūda: %s.%s: nepareiza virkne: %s.-1

Lapa nav atrasta - dodieties uz galveno lapu

Servera apturēšana pieprasīta

Maks.Min.Psensor instance jau eksistē.AMD CPUAMD: nevar atrast ADL bibliotēku.AMD: nevar saņemt adapteru skaitu.AMD: neizdevās inicializēt ADL.AMD: trūkst ADL programmatūras saskarne.ParPar PsensorAktivizēt darbvirsmas paziņojumusTrauksmeAplikāciju indikatorsFona necaurspīdība:Fons:LejāCPUNevar atvērt žurnāla failu: %sNevar atvērt sensora žurnāla failu: %s.CelsijsMikroshēma:KrāsaKrāsa:KrāsasDisksRādīt sensoru aplikāciju indikatora izvēlnēZīmēt sensora līkniRediģēt iestatījumusRediģēt sensoru iestatījumusAktivizēt Unity palaidēja skaitītājuAktivizēt izvēlniAktivizēt sensora žurnalēšanuAktivizēt atkļūdošanas režīmu.Aktivizē atkļūdošanas režīmu: %dFārenheitsNeizdevās aktivizēt sensoru žurnalēšanu.Neizdevās izveidot tīmekļa serveri.Neizdevās ielādēt Psensor ikonu.Priekšplāns:GrafiksHOME mainīgais nav iestatīts.HTTP pieprasījums: %sSlēpt loga apdariSlēpt logu pieteicoties sistēmāAugsts slieksnis:Id:Intel CPUSaskarneTurēt logu apakšāPalaist pieteicoties sistēmāPa kreisiZems slieksnis:Maks.Mērījumu atjaunināšanas intervāls:MērījumiMin.Pārraudzības ilgums:N/PNVIDIA GPUNosaukumsNosaukums:Sensori nav atklāti.AMD/ATI adapteru skaits: %dAktīvo AMD/ATI adapteru skaits: %dOpcijas:Sensoru tabulas novietojums:IestatījumiPsensor - temperatūras pārraugsPsensor mājas lapaPsensor nav kompilēts ar attālināto sensoru atbalstu.Psensor ir GTK+ lietotne aparatūras sensoru pārraudzībaiPsensor ir GTK+ lietotne aparatūras sensoru pārraudzībai, ieskaitot temperatūras un ventilatoru ātrumus.IzietRPMZiņojiet kļūdas uz: %s. Atjaunot loga pozīciju un izmēruSkrips izpildīts, kad trauksme ir aktivizēta:SensorsSensoru iestatījumiSensora žurnāla fails jau ir atvērts.Sensora žurnāla fails nav atvērts.Sensora žurnāls nav atvērts, nevar aizvērt.SensoriSensoru žurnalēšanas intervāls:RādītPalaišanaTemperatūras trauksmeTemperatūras mērvienība:AugšāMēģiniet `%s --help', lai iegūtu vairāk informācijas. Tips:Saite: http://localhost:%dNezināmsAtjaunināšanas intervāls:Lietošana: %s [OPCIJAS]... VIA CPUVērtībaWWW mape: %sTīmekļa serveris sākts uz porta: %d_Palīdzība_Psensorgettimeofday neizdevās.minūte(s)Pa labipsensor-server ir HTTP serveris aparatūras sensoru attālinātai pārraudzībai.sekunde(s)Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi tuxmaniack https://launchpad.net/~tuxmaniack